Khung Làm Việc về Quyền Kinh tế của Phụ nữ trong ASEAN

Khung Làm Việc về Quyền Kinh tế của Phụ nữ trong ASEAN

August 2017

Khung làm việc giúp người dùng chuẩn bị tài liệu để sử dụng trong tranh luận nhằm tăng cường sự bảo vệ nhân quyền của phụ nữ bị tác động bởi hội nhập kinh tế ASEAN bằng cách: (1) xem xét thực trạng liên quan hội nhập kinh tế ASEAN; (2) dựa trên các thực trạng đó, phân tích các hệ lụy nhân quyền thực tế và tiềm tàng người phụ nữ phải đối mặt, dựa trên các tiêu chí nhân quyền quốc tế và các công cụ ASEAN liên quan để quyết định xem các cơ quan chủ chốt phải làm gì giải quyết vấn đề này; và (3) xây dựng kiến nghị bằng cách khai thác (i) các nghĩa vụ của nhà nước theo CEDAW và ICESCR, và nếu nơi nào phù hợp sẽ khai thác Các Nguyên tắc Hướng dẫn của LHQ và (ii) các mục tiêu, mối quan tâm và nghĩa vụ của nhà nước được phản ánh trong chính sách, luật và chương trình quốc gia và trong các tài liêu được ASEAN cho phép, chứng thực và ủy thác.

Also available in English.