CEDAW Quick & Concise: Principle of Substantive Equality (ภาษาไทย)

CEDAW Quick & Concise: Principle of Substantive Equality (ภาษาไทย)

2015

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรืออนุสัญญา CEDAW เป็นอนุสัญญาเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นสิทธิสตรี รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีทั่วโลก อนุสัญญานี้ ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ ในวิดิทัศน์นี้ จะกล่าวถึงหลักการเรื่องความสำคัญต่อความเสมอภาคระหว่างเพศที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

Duration: 4:11
Subtitles: None

Bahasa IndonesiaEnglish | español | ខ្មែរ។русский | Tetun | Tiếng Việt | türkçe