CEDAW Quick & Concise: Principle of Non-Discrimination (ภาษาไทย)

CEDAW Quick & Concise: Principle of Non-Discrimination (ภาษาไทย)

2015

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรืออนุสัญญา CEDAW เป็นอนุสัญญาเพื่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นสิทธิสตรี รวมถึงประเด็นต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนของสตรีทั่วโลก อนุสัญญานี้ ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ ในวิดิทัศน์นี้ จะกล่าวถึงหลักการของการไม่เลือกปฏิบัติ

Duration: 4:43
Subtitles: None

Bahasa IndonesiaEnglishespañol | ខ្មែរ។ | русский | Tetun | Tiếng Việt